Tập huấn Nghị định 39 về công tác thi đua khen thưởng

 25/09/2012, 00:00
Quý thầy cô là trưởng các bộ môn, trưởng các tổ chức đoàn thể nghiên cứu Nghị định 39 về công tác thi đua khen thưởng để tổ chức thực hiện trong đơn vị.

Danh sách file (1 files)