• Cơ sở toán học và chức năng vượt trội của máy tính CASIO FX 570 VN PLUS trong dạy học các môn Vật Lý - Hóa Học - Sinh Học
  • Chuyên đề tập huấn "Hiệu trường trường THPT với kỉ năng giao tiếp"
  • Chuyên đề tập huấn "Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục giá trị sống cho học sinh - Modun 2.
  • Tài liệu tấp huấn chuyên đề "Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục giá trị sống cho học sinh" - Modun 1
  • I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 1.Khái niệm con lắc đơn. - Con lắc đơn gồm một vật nhỏ, khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây mềm không dãn, khối lượng không đáng kể, dài l. - Trong hệ quy chiếu quán tính, vị trí cân bằng của con lắc đơn là vị trí dây ...
Tài nguyên