Tổng hợp các văn bản về phòng chống tham nhũng cần thiết trong quản lý nhà trường.
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 30/2009 về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
GV tải về điền đầy đủ thông tin và gửi lại: lenhat.lqd@gmail.com Xin cảm ơn.
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
DỰ THẢO MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN THI VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG NHỮNG NĂM TRƯỚC MẮT
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số27/2012/QH13; Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng,
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các em học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Tĩnh tải về và nghiên cứu trước Mẫu phiếu đăng ký xét tốt nghiệp 2017 để được hướng dẫn ghi thông tin vào đầu tuần 36.
Ngày ban hành:
03/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tin về học bổng Vietseeds năm 2017.
Ngày ban hành:
03/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 1658/BGDĐT-CTHSSV, ngày 24/4/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2017.
Ngày ban hành:
24/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 480/XHNV-ĐT, ngày 17/4/2017 của trường Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh thông tin sai sót trong hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2017.
Ngày ban hành:
17/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 229/ĐHKT-ĐTĐH ngày 05/4/2017 của trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế về việc điều chỉnh mã ngành tuyển sinh Đại học năm 2017.
Ngày ban hành:
05/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 1331 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực