QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số27/2012/QH13; Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng,
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2013
Ngày ban hành:
22/10/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2012.
Ngày ban hành:
06/04/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC
Ngày ban hành:
17/05/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ ĐỊNH 42/2010/NĐ-CP về thi đua khen thưởng
Ngày ban hành:
01/06/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực