Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban GDPL trưởng THPT Lê Quý Đôn tổng hợp hệ thống văn bản để thầy cô tiện theo dõi và nghiên cứu.
Ngày ban hành:
10/05/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 74/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006
Ngày ban hành:
29/11/2006
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật này quy định về bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
29/06/2006
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật này quy định về giáo dục.
Ngày ban hành:
14/06/2005
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ luật này quy định về dân sự.
Ngày ban hành:
14/06/2005
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 15/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Ngày ban hành:
26/11/2003
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực